10.12.13 Dakota Senior Session prt. 29.25.13 Savannah Senior Session10.26.13 Savanna Senior Pictures Part 211.24.13 Bobby Senior Pictures8.12.13 Dakota Senior Session